Wat is de Omgevingswet?

Kom alles te weten over de Omgevingswet met deze uitgebreide uitleg voor gemeenten, waterschappen en provincies. De Omgevingswet is zonder twijfel een enorme operatie op wetgevingsgebied.

Vereenvoudiging

Eenvoudig, beter en sneller

De Omgevingswet - die januari 2024 in werking trad - legt de lat hoog als het gaat om de doelen die het nastreeft. Een betere balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving is daarbij de leidende gedachte. Vanuit die gedachte zorgt de wet voor minder en duidelijkere regels, en tegelijk voor meer samenhang in de benadering van onze fysieke leefomgeving. Ook is er meer ruimte voor maatwerk en afwegingsruimte.

Op het gebied van plannen en procedures brengt de Omgevingswet een grote vereenvoudiging. Doordat er meerdere vergunningstelsels aan de omgevingsvergunning zijn toegevoegd, kunnen initiatiefnemers voor alle relevante wetgeving terecht bij één loket. Lokaal zorgt de wet voor meer afwegingsruimte en flexibiliteit. Zo mag een gemeente of waterschap zelf ruimere of juist strengere regels stellen, en dus individueel maatwerk bieden aan gebruikers van de leefomgeving.

Veranderen én vaart maken tegelijk

‘Meer in de geest van de wet handelen en minder volgens de regels. Van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits'. Het lonkend perspectief van de wet loog er niet om. Maar voor een succesvolle werking ervan moet er nog heel veel gebeuren en veranderen.’

Edwin Spijker - Sales executive gemeenten bij Geodan

Grote impact

Minimale eisen sinds 2024

Naast een shift in denken, heeft de implementatie van de Omgevingswet grote impact op verschillende processen en procedures binnen de gemeenten, waterschappen en provincies. Daarbij staat de druk er stevig op. Want sinds de inwerkingtreding van de wet per januari 2024 moet er al aan een flink aantal minimale eisen worden voldaan.

Zo zijn alle gemeenten, waterschappen en provincies aangesloten op het DSO (het Digitaal Stelsel Omgevingswet), moest de zogenaamde bruidsschat aangepast worden, en moeten aanvragen vanuit het DSO in het VTH-systeem kunnen worden ontvangen.

Helder uitgelegd

Dit veranderde er voor decentrale overheden

Aanpassen

Bruidsschat + Toepasbare regels

Om lokaal meer maatwerk te kunnen bieden droeg het Rijk met de invoering van de Omgevingswet een aantal regels over aan gemeenten en waterschappen: de zogenaamde bruidsschat.


“Het aanpassen van de voormalige rijksregels aan de lokale behoefte en situatie is een arbeidsintensieve en complexe opgave waar veel gemeenten mee worstelen.”

Edwin Spijker - Sales executive gemeenten bij Geodan


Omzetten van regels

Van juridisch naar toepasbaar

In de Omgevingswet staat de gebruiker centraal. Om die sneller antwoord te kunnen geven op vragen als: “Mag ik op deze locatie mijn meubelbedrijf starten?" of: “Heb ik een vergunning nodig voor het kappen van de appelboom in mijn tuin?” moeten alle juridische regels uit omgevingsplannen, omgevingsverordeningen en waterschapverordeningen worden omgezet naar toepasbare regels. Die vormen dan de basis voor gebruiksvriendelijke vergunningchecks. Vanaf 2024 maak je toepasbare regels die gekoppeld worden aan je omgevingsplan.

Alle hens aan dek

Hulp nodig bij de Omgevingswet?

"Bij Geodan geloven we dat de Omgevingswet een vliegwiel is om de dienstverlening van de overheid naar burgers en bedrijven te verbeteren. Toch is het nu op veel plekken “alle hens aan dek” om aan de minimale eisen te voldoen. Daarin biedt onze kennis van digitale juridische regels en toepassen van location intelligence ondersteuning en uitkomst. Eerder: bij het Omgevingswet-proof maken van gemeenten en waterschappen. De komende jaren: bij een succesvolle uitvoering en toepassing van de wet, - en een beter beheer en ontwikkeling van de leefomgeving."

Edwin Spijker - Sales executive gemeenten bij Geodan

Helpende hand

Wil je meer weten over de Omgevingswet?

Laat jouw contactgegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.