Wat is de Omgevingswet?

Kom alles te weten over de Omgevingswet met deze uitgebreide uitleg voor gemeenten, waterschappen en provincies. De Omgevingswet is zonder twijfel een enorme operatie op wetgevingsgebied.

Vereenvoudiging

Eenvoudig, beter en sneller

De Omgevingswet - die 1 januari 2024 van kracht wordt - legt de lat hoog als het gaat om de doelen die het nastreeft. Een betere balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving is daarbij de leidende gedachte. Vanuit die gedachte moet de wet zorgen voor minder en duidelijkere regels, en tegelijk voor meer samenhang in de benadering van onze fysieke leefomgeving. Ook komt er meer ruimte voor maatwerk en afwegingsruimte.

Op het gebied van plannen en procedures zorgt de Omgevingswet voor een grote vereenvoudiging. Doordat er meerdere vergunningstelsels aan de omgevingsvergunning worden toegevoegd, kunnen initiatiefnemers voor alle relevante wetgeving terecht bij één loket. Lokaal gaat de wet voor meer afwegingsruimte en flexibiliteit zorgen. Zo mag een gemeente of waterschap zelf ruimere of juist strengere regels stellen, en dus individueel maatwerk bieden aan gebruikers van de leefomgeving.

Veranderen én vaart maken tegelijk

‘Meer in de geest van de wet handelen en minder volgens de regels. Van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits'. Het lonkend perspectief van de wet liegt er niet om. Maar voor een succesvolle invoering en werking ervan moet er nog heel veel gebeuren en veranderen.’

Edwin Spijker - Sales executive gemeenten bij Geodan

Onder tijdsdruk

Minimale eisen per januari 2024

Naast een shift in denken, heeft de implementatie van de Omgevingswet grote impact op verschillende processen en procedures binnen de gemeenten, waterschappen en provincies. Daarbij staat de druk er stevig op. Want bij de inwerkingtreding van de wet per januari 2024 moeten er al aan een flink aantal minimale eisen worden voldaan.

Zo moeten alle gemeenten, waterschappen en provincies aangesloten zijn op het DSO (het Digitaal Stelsel Omgevingswet), moet de zogenaamde bruidsschat aangepast worden, en moeten aanvragen vanuit het DSO in het VTH-systeem kunnen worden ontvangen.

Helder uitgelegd

Dit verandert er voor decentrale overheden

Zelfde deadline

Bruidsschat + Toepasbare regels

Om lokaal meer maatwerk te kunnen bieden draagt het Rijk met de invoering van de Omgevingswet een aantal regels over aan gemeenten en waterschappen: de zogenaamde bruidsschat.


“Het aanpassen van de voormalige rijksregels aan de lokale behoefte en situatie is een arbeidsintensieve en complexe opgave waar veel gemeenten mee worstelen. En ook hier geldt dezelfde deadline.”

Edwin Spijker - Sales executive gemeenten bij Geodan


Omzetten van regels

Van juridisch naar toepasbaar

In de Omgevingswet staat de gebruiker centraal. Om die sneller antwoord te kunnen geven op vragen als: “Mag ik op deze locatie mijn meubelbedrijf starten?" of: “Heb ik een vergunning nodig voor het kappen van de appelboom in mijn tuin?” moeten alle juridische regels uit omgevingsplannen, omgevingsverordeningen en waterschapverordeningen worden omgezet naar toepasbare regels. Die vormen dan de basis voor gebruiksvriendelijke vergunningchecks. Maar hoe kom je nu van juridische regels naar toepasbare regels en eenvoudige checks die burgers en bedrijven snel doorlopen?

Check

Klaar voor de Omgevingswet?

De wet is uitgesteld, maar de druk om aan de Omgevingswet te voldoen is nog steeds hoog. Controleer daarom snel of je niks vergeet in je voorbereidingen. Beantwoord 10 korte vragen en je hebt binnen 2 minuten advies.

  • GEREED    Aanvragen uit het omgevingsloket moeten straks binnenkomen in jullie VTH-systeem zodat ze verwerkt kunnen worden.

Alle hens aan dek

Hulp nodig bij de Omgevingswet?

"Bij Geodan geloven we dat de Omgevingswet een vliegwiel is om de dienstverlening van de overheid naar burgers en bedrijven te verbeteren. Toch is het nu op veel plekken “alle hens aan dek” om aan de minimale eisen en deadline te voldoen. Daarin biedt onze kennis van digitale juridische regels en toepassen van location intelligence ondersteuning en uitkomst. Praktisch: bij het Omgevingswet-proof maken van gemeenten en waterschappen nu. Maar nog meer: bij een succesvolle uitvoering en toepassing van de wet, - en een beter beheer en ontwikkeling van de leefomgeving - de komende jaren."

Edwin Spijker - Sales executive gemeenten bij Geodan

Helpende hand

Wil je meer weten over de Omgevingswet?

Laat jouw contactgegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.